2018年发表论文

1.  Li, Ang; Jia, Yunfei; Sun, Shengtong*; Xu, Yisheng*; Minsky, Burcu Baykal; Stuart, M. A. Cohen; Colfen, Helmut; von Klitzing, Regine; Guo, Xuhong*

Mineral-Enhanced Polyacrylic Acid Hydrogel as an Oyster-Inspired Organic-Inorganic Hybrid Adhesive

Acs Applied Materials  Interfaces, 2018-03-01, 10(12): 10471-10479


2.  Li, Meng; Xu, Yisheng*; Sun, Jinli; Wang, Mingwei; Yang, Dahai,郭旭虹, Song, Haiyun; Cao, Song*; Yan, Yunfeng*

Fabrication of Charge-Conversion Nanoparticles for Cancer Imaging by Flash Nanoprecipitation

Acs Applied Materials  Interfaces, 2018-04-01, 10 (13): 10752-10760


3.  Z hao, Xi; Xu, Haitao*; Wang, XiaoXiao; Zheng, Zhizhong,许振良,Ge, Jianping

Monodisperse Metal-Organic Framework Nanospheres with Encapsulated Core-Shell Nanoparticles Pt/Au@Pd@{Co-2(oba)(4)(3-bpdh)(2)}4H(2)O for the Highly Selective Conversion of CO2 to CO

Acs Applied Materials  Interfaces, 2018-05-01, 10 (17): 15096-15103


4  Cui, Hongjie; Zhang, Qiming; Hu, Yuanwu; Peng, Chong; Fang, Xiangchen,程振民,Galvita, Vladimir V.; Zhou, Zhiming*

Ultrafast and Stable CO2 Capture Using Alkali Metal Salt-Promoted MgO-CaCO3 Sorbents

Acs Applied Materials  Interfaces, 2018-06-01, 10 (24):20611-20620


5.  Wang, Mingwei; Xu, Yisheng*; Liu, Yajing; Gu, Kaizhi; Tan, Jinchao; Shi, Ping; Yang, Dahai; Guo, Zhiqian*; Zhu, Weihong; Guo, Xuhong*; Stuart, Martien A. Cohen

Morphology Tuning of Aggregation-Induced Emission Probes by Flash Nanoprecipitation: Shape and Size Effects on in Vivo Imaging.

Acs Applied Materials  Interfaces, 2018-08-01, 10 (30):25186-25193.


6.  Tan, Huiling; Chen, Qibin; Chen*, Tingting; Liu, Honglai*

Selective Adsorption and Separation of Xylene Isomers and Benzene/Cyclohexane with Microporous Organic Polymers POP-1.

Acs Applied Materials  Interfaces, 2018-09-01, 10 (38):32717-32725.


7.  Cheng, Yingchun; Yang,   Guosheng; Jiang, Haoran,赵双良,Liu,   Qingyun; Xie, Yongshu*

Organic Sensitizers with Extended Conjugation   Frameworks as Cosensitizers of Porphyrins for Developing Efficient   Dye-Sensitized Solar Cells.

Acs Applied Materials  Interfaces, 2018-11-01, 10   (45):38880-38891.


8.  Yin, Guoheng; Huang, Xieyi; Chen, Tianyuan; Zhao, Wei; Bi, Qingyuan*; Xu, Jing; Han, Yifan*; Huang, Fuqiang*

Hydrogenated Blue Titania for Efficient Solar to Chemical Conversions: Preparation, Characterization, and Reaction Mechanism of CO2 Reduction

Acs Catalysis, 2018-02-01, 8 (2): 1009-1017


9.  Chen, Bingxu; Wang, Di; Duan, Xuezhi*; Liu, Wei; Li, Yefei; Qian, Gang; Yuan, Weikang; Holmen, Anders; Zhou, Xinggui; Chen, De*

Charge-Tuned CO Activation over a chi-Fe5C2 Fischer-Tropsch Catalyst

Acs Catalysis, 2018-04-01, 8 (4): 2709-2714


10. Zhang, Xiao-man; Tian, Pengfei; Tu, Weifeng; Zhang, Zhenzhou; Xu, Jing; Han, Yi-Fan*

Tuning the Dynamic Interfacial Structure of Copper-Ceria Catalysts by Indium Oxide during CO Oxidation

Acs Catalysis, 2018-06-01, 8 (6): 5261-5275


11. Feng, Xiang*; Yang, Jia; Duan, Xuezhi; Cao, Yuegiang; Chen, Bingxu; Chen, Wenyao; Lin, Dong; Qan, Gang; Chen, De; Yang, Chaohe; Zhou, Xinggui*

Enhanced Catalytic Performance for Propene Epoxidation with H-2 and O-2 over Bimetallic Au-Ag/Uncalcined Titanium Silicate-1 Catalysts.

Acs Catalysis, 2018-09-01, 8 (9):7799-7808.


12. Chen, Tian-yuan; Su, Junjie; Zhang, Zhengpai; Cao, Chenxi; Wang, Xu; Si, Rui; Liu, Xianglin; Shi, Bianfang; Xu, Jing; Han, Yi-Fan*

Structure Evolution of Co-CoOx Interface for Higher Alcohol Synthesis from Syngas over Co/CeO2 Catalysts.

Acs Catalysis, 2018-09-01, 8 (9):8606-8617.


13. Li, Ge; Wang, Baodong*; Xu, Wayne Qiang; Li, Yonglong,韩一帆,Sun, Qi*

Enhanced Nitrobenzene Adsorption in Aqueous Solution by Surface-Silanized Fly-Ash-Derived SBA-15

Acs Earth and Space Chemistry, 2018-03-01, 2 (3): 246-255


14. Xu, Sun-Jie; Shen, Qian; Chen, Gui-E; Xu, Zhen-Liang*

Novel beta-CD@ZIF-8 Nanoparticles-Doped Poly(m-phenylene isophthalamide) (PMIA) Thin -Film Nanocomposite (TFN) Membrane for Organic Solvent Nanofiltration (OSN).

Acs Omega, 2018-09-01, 3 (9):11770-11787.


15. Chi, Xiang-Yu; Xia, Bao-Gen; Xu, Zhen-Liang*; Zhang, Ming-Xiao

Impact of Cross-Linked Chitosan Sublayer Structure on the Performance of TFC FO PAN Nanofiber Membranes.

Acs Omega, 2018-10-01, 3 (10):13009-13019.


16. Ma, Wei; Li, Huanran; Jiang, Suyu; Han, Guihong; Gao, Jian; Yu, Xiaomei; Lian, Honglei; Tu, Weifeng; Han, Yi-fan*; Ma, Renzhi

Facile Synthesis of Superstructured MoS2 and Graphitic Nanocarbon Hybrid for Efficient Hydrogen Evolution Reaction.

Acs Sustainable Chemistry  Engineering, 2018-11-01, 6 (11):14441-14449.


17. Cheng, Hongye; Li, Jiangsheng; Wang, Jingwen; Chen, Lifang; Qi, Zhiwen*

Enhanced Vitamin E Extraction Selectivity from Deodorizer Distillate by a Biphasic System: A COSMO-RS and Experimental Study

Acs Sustainable Chemistry  Engineering, 2018-04-01, 6 (4): 5547-5554


18. Chang, Qingbo; Ma, Jingwen; Zhu, Yuanzhi; Li, Zhen; Xu, Danyun,段学志,Peng, Wenchao; Li, Yang; Zhang, Guoliang; Zhang, Fengbao; Fan, Xiaobin*

Controllable Synthesis of Ruthenium Phosphides (RuP and RuP2) for pH-Universal Hydrogen Evolution Reaction

Acs Sustainable Chemistry  Engineering, 2018-05-01, 6 (5): 6388-6394


19. Wang, Jingwen;Song, Zhen;Cheng, Hong-Ye;Chen*, Lifang;Deng, Liyuan;Qi, Zhiwen*

Computer-Aided Design of Ionic Liquids as Absorbent for Gas Separation Exemplified by CO2 Capture Cases.

Acs Sustainable Chemistry  Engineering, 2018-09-01, 6 (9):12025-12035.


20. Qu, Donglei; Yang, Ying; Lu, Kai; Yang, Lin; Li, Ping*; Yu, Jianguo*; Ribeiro, Ana Mafalda; Rodrigues, Alirio E.

Microstructure effect of carbon materials on the low-concentration methane adsorption separation from its mixture with nitrogen

Adsorption-Journal of the International Adsorption Society, 2018-05-01, 24 (4): 357-369


21. Wang, Yiming; Versluis, Frank; Oldenhof, Sander; Lakshminarayanan, Vasudevan; Zhang, Kai; Wang, Yunwei; Wang, Jie; Eelkema, Rienk*; Guo, Xuhong*; van Esch, Jan H.*

Directed Nanoscale Self-Assembly of Low Molecular Weight Hydrogelators Using Catalytic Nanoparticles.

Advanced Materials, 2018-05-01, 30 (21): 7


22. Jin, Tian; Sang, Xiahan; Unocic, Raymond R.; Kinch, Richard T.; Liu, Xiaofei; Hu, Jun,刘洪来,Dai, Sheng*

Mechanochemical-Assisted Synthesis of High-Entropy Metal Nitride via a Soft Urea Strategy

Advanced Materials, 2018-06-01, 30 (23): 5


23. Dong, Zheqin; Schumann, Martin F.; Hokkanen, Matti J.; Chang, Bo; Welle, Alexander; Zhou, Quan; Ras, Robin H. A,许振良,Wegener, Martin; Levkin, Pavel A.*

Superoleophobic Slippery Lubricant-Infused Surfaces: Combining Two Extremes in the Same Surface.

Advanced Materials, 2018-11-01, 30 (45):7.


24. Liu, Xinghuan; Kang, Junjie; Dai, Yu; Dong, Changchang,郭旭虹,Jia, Xin*

Graphene-Like Nitrogen-Doped Carbon Nanosheet Prepared from Direct Calcination of Dopamine Confined by g-C3N4 for Oxygen Reduction.

Advanced Materials Interfaces, 2018-07-01, 5 (14):8.


25. Liu, Yu Liu, Honglai*

Development of 3D polymer DFT and its application to molecular transport through a surfactant-covered interface

Aiche Journal, 2018-02-01, 64 (1): 238-249


26. 段学志,Zhang, Yanfang; Pan, Minjian; Dong, Hua; Chen, Bingxu; Ma, Yuanyuan; Qian, Gang*; Zhou, Xinggui; Yang, Jia; Chen, De*

SbOx-Promoted Pt Nanoparticles Supported on CNTs as Catalysts for Base-Free Oxidation of Glycerol to Dihydroxyacetone.

Aiche Journal, 2018-11-01, 64 (11):3979-3987.


27. Sun, Hui*; Sun, Zhongwei; Shen, Benxian,刘纪昌,Li, Gengnan; Wu, Di; Zhang, Yuxin

One-Pot Synthesis of Binderless Zeolite a Spheres via In Situ Hydrothermal Conversion of Silica Gel Precursors.

Aiche Journal, 2018-11-01, 64 (11):4027-4038.


28. Sheng, Yiyi; Sun, Yang; Xu, Jing; Zhang, Jie; Han, Yi-Fan*

Fenton-like degradation of rhodamine B over highly durable Cu-embedded alumina: Kinetics and mechanism

Aiche Journal, 2018-01-01, 64 (2): 538-549


29. Song, Zhen; Zhang, Chenyue; Qi, Zhiwen*; Zhou, Teng*; Sundmacher, Kai

Computer-Aided Design of Ionic Liquids as Solvents for Extractive Desulfurization

Aiche Journal, 2018-03-01, 64 (3): 1013-1025


30. Zheng, Weizhong; Wang, Huanying; Xie, Wenxiu,赵玲, Sun, Weizhen*

Understanding Interfacial Behaviors of Isobutane Alkylation with C4 Olefin Catalyzed by Sulfuric Acid or Ionic Liquids

Aiche Journal, 2018-03-01, 64 (3): 950-960


31. Deng, Zongnan; Jiang, Hao*; Hu, Yanjie; Li, Chunzhong*; Liu, Yu,刘洪来

Nanospace-confined synthesis of coconut-like SnS/C nanospheres for high-rate and stable lithium-ion batteries

Aiche Journal, 2018-06-01, 64 (6): 1965-1974


32. Zhuang, Liwei; Dai, Gance; Xu, Zhen-Liang*

Three-dimensional simulation of the time-dependent fluid flow and fouling behavior in an industrial hollow fiber membrane module

Aiche Journal, 2018-07-01, 64 (7):2655-2669.


33. Xu, Xiao;Ge, Xiao-Ling;Qian, Yun-Dong,汪华林,Yang, Qiang*

Bubble-separation dynamics in a planar cyclone: Experiments and CFD simulations

Aiche Journal, 2018-07-01, 64 (7):2689-2701.


34. Yang, Jian; Chen, Bingxu; Liu, Xiaokang; Liu, Wei ;Li, Zhijun; Dong, Juncai; Chen, Wenxing; Yan, Wensheng ;Yao, Tao,段学志,Wu, Yuen*; Li, Yadong

Efficient and Robust Hydrogen Evolution: Phosphorus Nitride Imide Nanotubes as Supports for Anchoring Single Ruthenium Sites.

Angewandte Chemie-International Edition, 2018-07-01, 57 (30):9495-9500.


35. Shan, Yuling;Sui, Zhijun*;Zhu, Yian;Zhou, Jinghong,周兴贵,Chen, De*

Boosting Size-Selective Hydrogen Combustion in the Presence of Propene Using Controllable Metal Clusters Encapsulated in Zeolite.

Angewandte Chemie-International Edition, 2018-07-01, 57 (31):9770-9774.


36. Xin, Jinni; Cui, Hongjie,程振民, Zhou, Zhiming*

Bimetallic Ni-Co/SBA-15 catalysts prepared by urea co-precipitation for dry reforming of methane

Applied Catalysis A-General, 2018-03-01, 554: 95-104


37. Zhou, Haibin;Zhang, Tingting;Sui, Zhijun;Zhu, Yi-An;Han, Chen;Zhu, Kake*,周兴贵

A single source method to generate Ru-Ni-MgO catalysts for methane dry reforming and the kinetic effect of Ru on carbon deposition and gasification.

Applied Catalysis B-Environmental, 2018-10-01, 233:143-159.


38. Zhang, Jiankang; Chen, Wenyao; Ge, Huibin; Chen, Chaoqiu*; Yan, Wenjun; Gao, Zhe; Gan, Jie; Zhang, Baiyan; Duan, Xuezhi*; Qin, Yong*

Synergistic effects in atomic-layer-deposited PtCox/CNTs catalysts enhancing hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane.

Applied Catalysis B-Environmental, 2018-11-01, 235:256-263.


39. Liu, Cheng-Lin*; Sun, Ze; Lu, Gui-Min; Song, Xing-Fu,于建国

Effect of Lorentz Force on Motion of Electrolyte in Magnesium Electrolysis

Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 2018-02-01, 33 (2): 184-187


40. Wang, Jiajia; Han, Yuqing; Xu, Haitao*,许振良

Microporous assembly and shape control of a new Zn metal-organic framework: Morphology-dependent catalytic performance

Applied Organometallic Chemistry, 2018-02-01, 32 (2): 8


41. Chi, Xiang-Yu Zhang, Ping-Yun Guo, Xue-Jiao Xu, Zhen-Liang*

A novel TFC forward osmosis (FO) membrane supported by polyimide (PI) microporous nanofiber membrane

Applied Surface Science, 2018-01-01, 427: 1-9


42. Zhang, Rui*; Peng, Hongwei;Zhou, Tianxu; Li, Min,郭旭虹,Yao, Yuan*

Selective Adsorption and Separation of Organic Dyes by Poly(acrylic acid) Hydrogels Formed with Spherical Polymer Brushes and Chitosan.

Australian Journal of Chemistry, 2018-01-01, 71 (11):846-854


43. Zheng, Weizhong; Cui, Yanjin; Xu, Zhimei,赵玲,Sun, Weizhen*

CELLULOSE TRANSFORMATION INTO METHYL GLUCOSIDES CATALYZED BY H3PW12O40: ENHANCEMENT OF IONIC LIQUID PRETREATMENT

Canadian Journal of Chemical Engineering, 2018-06-01, 96 (6): 1250-1255


44. Lyu, Quanming; Zhang, Wenbo; Sun, Weizhen*; Xu, Zhimei,赵玲

Determination and correlation of solubility and dissolution thermodynamics of m-toluic acid and isophthalic acid in binary (water plus ethanoic acid) solvent mixtures.

Canadian Journal of Chemical Engineering, 2018-08-01, 96 (8):1814-1819.


45. Li, Ge; Wang, Baodong*; Wang, Hongyan; Ma, Jing; Xu, Wayne Qiang; Li, Yonglong,韩一帆,Sun, Qi*

Fe and/or Mn oxides supported on fly ash-derived SBA-15 for low-temperature NH3-SCR

Catalysis Communications, 2018-04-01, 108: 82-87


46. Jiang, Xinnan; Li, Xiaohui; Wang, Jitong*,龙东辉,Ling, Licheng; Qiao, Wenming*

Three-dimensional Mn-Cu-Ce ternary mixed oxide networks prepared by polymer-assisted deposition for HCHO catalytic oxidation

Catalysis Science  Technology, 2018-04-01, 8 (10): 2740-2749


47. Jin, Dongliang;Li, Liyuan; Ye, Guanghua; Ding, Hongxin; Zhao, Xiaoling; Zhu, Kake*; Coppens, Marc-Olivier*,周兴贵

Manipulating the mesostructure of silicoaluminophosphate SAPO-11 via tumbling-assisted, oriented assembly crystallization: a pathway to enhance selectivity in hydroisomerization.

Catalysis Science  Technology, 2018-10-01, 8 (19):5044-5061


48. Yang, Wenli; Chen, Qibin*; Song, Xuehua; Tan, Huiling,刘洪来

Exceptional supercapacitive performance of bicontinuous carbon/MnO2 composite electrodes.

Ceramics International, 2018-08-01, 44 (12):13858-13866


49. Zhang, Yulong; Fu, Donglong; Liu, Xianglin; Zhang, Zhengpai; Zhang, Chao; Shi, Bianfang; Xu, Jing; Han, Yi-Fan*

Operando Spectroscopic Study of Dynamic Structure of Iron Oxide Catalysts during CO2 Hydrogenation

Chemcatchem, 2018-03-01, 10 (6): 1272-1276


50. Shui, Hengxin Jin, Tian Hu, Jun* Liu, Honglai*

In Situ Incorporation Strategy for Bimetallic FeCo-Doped Carbon as Highly Efficient Bifunctional Oxygen Electrocatalysts

Chemelectrochem, 2018-05-01, 5 (10): 1401-1406


51. Cheng, Hongye*; Liu, Chongyang; Zhang, Jingjing; Chen, Lifang; Zhang, Bingjian; Qi, Zhiwen*

Screening deep eutectic solvents for extractive desulfurization of fuel based on COSMO-RS model

Chemical Engineering and Processing, 2018-03-01, 125: 246-252


52. Qi, Tongyichao; Yang, Ying; Wu, Yijiang; Wang, Jin; Li, Ping*; Yu, Jianguo*

Sorption-enhanced methanol steam reforming for hydrogen production by combined copper-based catalysts with hydrotalcites

Chemical Engineering and Processing, 2018-05-01, 127: 72-82


53. Hu, Xutao; Cheng, Hongye; Kang, Xueqing; Chen, Lifang; Yuan, Xigang; Qi, Zhiwen*

Analysis of direct synthesis of dimethyl carbonate from methanol and CO2 intensified by in-situ hydration-assisted reactive distillation with side reactor

Chemical Engineering and Processing, 2018-07-01, 129: 109-117


54. Lv, Wen-jie; Chen, Jian-qi; Chang, Yu-long,刘洪来,Wang, Hua-lin*

UU-type parallel mini-hydrocyclone group separation of fine particles from methanol-to-olefin industrial wastewater.

Chemical Engineering and Processing, 2018-09-01, 131:34-42


55. Chen, Qingjun; Liu, Guoguo; Ding, Shuya; Sheikh, Md. Chanmiya; Long, Donghui*; Yoneyama, Yoshiharu; Tsubaki, Noritatsu*

Design of ultra-active iron-based Fischer-Tropsch synthesis catalysts over spherical mesoporous carbon with developed porosity

Chemical Engineering Journal, 2018-02-01, 334: 714-724


56. Xu, Xiao; Ge, Xiaoling; Qian, Yundong; Zhang, Bohan,汪华林,Yang, Qiang*

Effect of nozzle diameter on bubble generation with gas self-suction through swirling flow

Chemical Engineering Research  Design, 2018-10-01, 138:13-20.


57. Wang, Hailang,段学志,Liu, Xinlei; Ye, Guanghua*; Gu, Xiongyi; Zhu, Kake,周兴贵,Yuan, Weikang

Influence of tubular reactor structure and operating conditions on dry reforming of methane.

Chemical Engineering Research  Design2018-11-01, 139:39-51.


58. You, Xinqiang; Gu, Jinglian; Gerbaud, Vincent*; Peng, Changjun; Liu, Honglai*

Optimization of pre-concentration, entrainer recycle and pressure selection for the extractive distillation of acetonitrile-water with ethylene glycol

Chemical Engineering Science, 2018-02-01, 177, 354-368


59. Zheng, Weizhong Zheng, Lin Sun, Weizhen*,赵玲

Screening of imidazolium ionic liquids for the isobutane alkylation based on molecular dynamic simulation

Chemical Engineering Science, 2018-06-01, 183: 115-122


60. Zheng, Weizhong; Li, Di; Sun, Weizhen*,赵玲

Multi-scale modeling of isobutane alkylation with 2-butene using composite ionic liquids as catalyst.

Chemical Engineering Science, 2018-08-01, 186:209-218.


61. Song, Xianyu; Guo, Hao; Tao, Jiabo; Zhao, Shuangliang*; Han, Xia,刘洪来

Encapsulation of single-walled carbon nanotubes with asymmetric pyrenyl-gemini surfactants.

Chemical Engineering Science, 2018-09-01, 187:406-414.


62. Liu, Yu; Liu, Honglai*

Time-dependent density functional theory for fluid diffusion in graphene oxide membranes/graphene membranes.

Chemical Engineering Science, 2018-10-01, 188:150-157.


63. Yu, Xiaochen; Zhang, Jian; Zhao, Shuangliang*; Yu, Xinhai*; Liu, Honglai

An investigation into the effect of gas adsorption on safety valve set pressure variations

Chemical Engineering Science, 2018-10-01, 188:170-178


64. Song, Xianyu; Guo, Hao; Ta, Jiabo; Zhao, Shuangliang*; Han, Xia; Liu, Honglai

Design of tunable-size 2D nanopore membranes from self-assembled amphiphilic nanosheets using dissipative particle dynamics simulations

Chemical Engineering Science, 2018-11-01, 189: 75-83.


65. Chen, Wenyao; Wang, Zijun; Duan, Xuezhi*; Qian, Gang; Chen, De; Zhou, Xinggui

Structural and kinetic insights into Pt/CNT catalysts during hydrogen generation from ammonia borane

Chemical Engineering Science, 2018-12-01, 192:1242-1251.


66. Tao, Jiabo;Song, Xianyu;Zhao, Teng;Zhao, Shuangliang*;Liu, Honglai

Confinement effect on water transport in CNT membranes.

Chemical Engineering Science, 2018-12-01, 192:1252-1259.


67. Liu, Hengjiang; Liu, Yu*; Shang, Yazhuo,刘洪来

Toxicant Deposition and Transport in Alveolus: A Classical Density Functional Prediction.

Chemical Research in Toxicology, 2018-12-01, 31 (12):1398-1404.


68. Gao, Jingjing; Liu, Xiaochi; Secinti, Hatice; Jiang, Ziwen; Munkhbat, Oyuntuya; Xu, Yisheng,郭旭虹,Thayumanavan, S.*

Photoactivation of Ligands for Extrinsically and Intrinsically Triggered Disassembly of Amphiphilic Nanoassemblies

Chemistry-A European Journal, 2018-02-01, 24 (8): 1789-1794


69. Fu, Zhinan; Li, Li*; Wang, Mingwei,郭旭虹

Size control of drug nanoparticles stabilized by mPEG-b-PCL during flash nanoprecipitation

Colloid and Polymer Science, 2018-05-01, 296 (5): 935-940


70. Xue Xiaopeng; Xu Zhonghao; Pedruzzi, Israel; Ping, Li*; Yu Jianguo*

Interaction between low molecular weight carboxylic acids and muscovite: Molecular dynamic simulation and experiment study.

Colloids and Surfaces a-Physicochemical and Engineering Aspects, 2018-12-01, 559:8-17.


71. Tan, Huiling; Chen, Qibin*; Sheng, Yujie; Li, Xiaoxiao; Liu, Honglai*

Guest-induced reversible crystal-to-amorphous-to-crystal transformation in a Co(ii)-based metal-organic framework.

Crystengcomm, 2018-11-01, 20 (42):6828-6833.


72. Wang, Qing; Ma, Fangtao; Tang, Weiqiang,赵双良,Li, Chengjie*; Xie, Yongshu*

A novel nitroethylene-based porphyrin as a NIR fluorescence turn-on probe for biothiols based on the Michael addition reaction

Dyes and Pigments, 2018-01-01, 148: 437-443


73. Shen, Chao; Wu, Yongzhen*; Zhang, Weiwei; Jiang, Huiyun; Zhang, Hao; Li, Erpeng; Chen, Bingxu,段学志,Zhu, Wei-Hong*

Incorporating quinoxaline unit as additional acceptor for constructing efficient donor-free solar cell sensitizers: Effects of steric hindrance and cosensitization

Dyes and Pigments, 2018-02-01, 149: 65-72


74. Song, Heli; Tang, Weiqiang,赵双良,Liu, Qingyun; Xie, Yongshu*

Porphyrin sensitizers containing an auxiliary benzotriazole acceptor for dye-sensitized solar cells: Effects of steric hindrance and cosensitization.

Dyes and Pigments, 2018-08-01, 155:323-331.


75. Li, Ge; Wang, Baodong*; Xu, Wayne Qiang*,韩一帆,Sun, Qi*

Rapid TiO2/SBA-15 synthesis from ilmenite and use in photocatalytic degradation of dimethoate under simulated solar light.

Dyes and Pigments, 2018-08-01, 155:265-275.


76. Wang, Hao; Wei, Yanju; Wang, Jitong; Long, Donghui*

Polymer-chelation synthesis of compositionally homogeneous LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 crystals for lithium-ion cathode

Electrochimica Acta, 2018-04-01, 269: 724-732


77. Li, Tao; Xu, Jun*; Zou, Run; Feng, Hao; Li, Li; Wang, Junyou; Stuart, Martien A. Cohen; Guo, Xuhong*

Resin from Liaohe Heavy Oil: Molecular Structure, Aggregation Behavior, and Effect on Oil Viscosity

Energy  Fuels, 2018-01-01, 32 (1): 306-313


78. Chen, Zhuojun;Sun, Weizhen*,赵玲

Combustion Mechanisms and Kinetics of Fuel Additives: A ReaxFF Molecular Simulation.

Energy  Fuels, 2018-11-01, 32 (11):11852-11863.


79. Wang, Junye*,汪华林,Fan, Yi

Techno-Economic Challenges of Fuel Cell Commercialization

Engineering, 2018-06-01, 4 (3), 352-360


80. Sun, Yuming; Wang, Hao; Li, Ping*; Geng, He; Xu, Jing,韩一帆

Effects of the Facet Orientation of -Al2O3 Support on the Direct Synthesis of H2O2 Catalyzed by Pd Nanoparticles

European Journal of Inorganic Chemistry, 2018-04-01, (16): 1715-1725


81. Wu, Qiumin; Chen, Jinzhu*,郭旭虹,Xu, Yisheng*

Copper(I)-Catalyzed Four-Component Coupling Using Renewable Building Blocks of CO2 and Biomass-Based Aldehydes

European Journal of Inorganic Chemistry, 2018-06-01, (24): 3105-3113


82. Li, Tao; Wang, Tongshua;Xu, Jun*; Zou, Run; Si, Zhongye; Becker, Julian; Li, Li; Stuart, Martien A. Cohen; Prud'homme, Robert K.; Guo, Xuhong*

Pressure Effect on the Rheological Behavior of Waxy Crude Oil with Comb-Type Copolymers Bearing Azobenzene Pendant

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-04-01, 57 (14): 4887-4894


83. Zheng, Jingwei; Jin, Dongliang; Liu, Zhiting*; Zhu, Kake,周兴贵,Yuan, Weikang

Synthesis of Nanosized SAPO-34 via an Azeotrope Evaporation and Dry Gel Conversion Route and Its Catalytic Performance in Chloromethane Conversion

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-01-01, 57 (2): 548-558


84. Wang, Hai-Zhi;Sun, Li-Li;Sui, Zhi-Jun*;Zhu, Yi-An;Ye, Guang-Hua;Chen, De,周兴贵,Yuan, Wei-Kang

Coke Formation on Pt-Sn/Al2O3 Catalyst for Propane Dehydrogenation.

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-07-01, 57 (26):8647-8654.


85. McIntyre, Sean M.; Shan, Bohan; Wang, Ruitong; Zhong, Congwei; Liu, Jichang* Mu, Bin*

Monte Carlo Simulations to Examine the Role of Pore Structure on Ambient Air Separation in Metal-Organic Frameworks.

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-07-01, 57 (28):9240-9253.


86. Liu, Jun; Xing, Yu; Chen, Yi-Xiao; Yuan, Pei-Qing*,程振民, Yuan, Wei-Kang

Visbreaking of Heavy Oil under Supercritical Water Environment.

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-01-01, 57 (3): 867-875


87. Xu, Jun*; Zou, Run; Gai, Decheng; Theil, Pascal; Pickenbach, Linda; Li, Tao; Li, Li; Stuart, Martien A. Cohen; Guo, Xuhong*

Effect of Aromatic and Aliphatic Pendants in Poly(maleic acid amide-co-vinyl acetate) on Asphaltene Precipitation in Heavy Oil.

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-08-01, 57 (31):10701-10708.


88. Chen, Bingxu; Zhang, Xinxin; Chen, Wenya;o Wang, Di; Song, Nan; Qian, Gang; Duan, Xuezhi*; Yang, Jia; Chen, De; Yuan, Weikang; Zhou, Xinggui

Tailoring of Fe/MnK-CNTs Composite Catalysts for the Fischer-Tropsch Synthesis of Lower Olefins from Syngas.

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-08-01, 57 (34):11554-11560.


89. Chen, Yong; Wang, Li -Tao; Qu, Hao; Yang, Jing-Yi*; Yuan, Pei-Qing*,袁渭康

Pour Point Reduction of Waxy Crude Oil by Pyrolysis in Supercritical Methanol.

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-08-01, 57 (34):11833-11841.


90. Wang, Mingwei;Lin, Shan;Wang, Junyou*;Liu, Lei;Zhou, Wenjuan;Ahmed, Rizwan Bhutto;Hu, Aiguo;Guo, Xuhong*;Stuart, Martien A. Cohen*

Controlling Morphology and Release Behavior of Sorafenib-Loaded Nanocarriers Prepared by Flash Nanoprecipitation.

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-09-01, 57 (35):11911-11919


91. Wang, Yu; Zhao, Fang*; Wang, Jie; Khan, Ali Raza; Shi, Yulin; Chen, Zhang; Zhang, Kaiqiang; Li, Li; Gao, Yanfeng; Guo, Xuhong*

VO2@SiO2/Poly(N-isopropylacrylamide) Hybrid Nanothermochromic Microgels for Smart Window.

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-09-01, 57 (38):12801-12808.


92. Yu, Xue-Lian; Li, Yan; Xin, Shuang-Mei; Yuan, Pei-Qing*,袁渭康

Partial Hydrogenation of Benzene to Cyclohexene on Ru@XO2 (X = Ti, Zr, or Si)

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-02-01, 57 (6): 1961-1967


93. Peng, Chong; Cao, Zhengkai; Du, Yanze; Zeng, Ronghui; Guo, Rong; Duan, Xuezhi*; Fang, Xiangchen*

Optimization of a Pilot Hydrocracking Unit To Improve the Yield and Quality of Jet Fuel Together with Heavy Naphtha and Tail Oil

Industrial  Engineering Chemistry Research, 2018-02-01, 57 (6): 2068-2074


94. Zheng, Xiao-Peng Xu, Sun-Jie Wu, Hai-Ling Kong, Ya-Fang Wang, Yang Shen, Qian,许振良,Chen, Gui-E*

Effects of polyvinylidene fluoride content in the synthesis of novel zinc-based metal-organic frameworks polymer composite crystals

Inorganic Chemistry Communications, 2018-06-01, 92: 91-94


95. Han, Yu; Li, Yuanyuan; Wang, Xiaoxiao; Li, Yansong; Xu, Haitao*; Chen, Siyan,许振良

Influence of metal ions on the selective catalytic oxidation properties of isostructural MOFs

Inorganica Chimica Acta, 2018-02-01, 471: 176-179


96. Hu, Guihua; Ye, Zhencheng*; Du, Wenli; Qian, Feng*

CFD Simulation and Optimization of Gas-Solid Phase Temperature of Isothermal Acetylene Hydrogenation Reactor

International Journal of Chemical Reactor Engineering, 2018-05-01, 16 (5): 15


97. Wu, Wei*; Yang, Shu-Bo; Hwang, Jenn-Jiang,周兴贵

Design, modeling, and optimization of a lightweight MeOH-to-H-2 processor.

International Journal of Hydrogen Energy, 2018-08-01, 43 (31):14451-14465.


98. Feng, Xiang*; Zhao, Yuhai; Liu, Dakuo; Mo, Yasi; Liu, Yibin; Chen, Xiaobo; Yan, Wenjuan; Jin, Xin; Chen, Bingxu,段学志,Chen, De; Yang, Chaohe

Towards high activity of hydrogen production from ammonia borane over efficient non-noble Ni5P4 catalyst.

International Journal of Hydrogen Energy, 2018-09-01, 43 (36):17112-17120.


99. Chen, Kai; Fu, Zhinan; Wang, Mingwei; Lv, Yin; Wang, Chunxin; Shen, Yue; Wang*, Yan; Cui, Haixin*; Guo, Xuhong*

Preparation and Characterization of Size-Controlled Nanoparticles for High-Loading lambda-Cyhalothrin Delivery through Flash Nanoprecipitation.

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018-08-01, 66 (31):8246-8252.


100.Zeng, Zheng; Guo, Bingbing Li, Min; Li, Jing; Zhou, Xiao Dong*

Experimental and simulated investigation of temperature distribution of UHMWPE laminated composites during hot pressing process

Journal of Applied Polymer Science, 2018-02-01, 135 (7): 11


101.Tang, Yong-Jian; Ding, Hao; Xu, Zhen-Liang*; Huang, Ben-Qing

High-performance composite nanofiltration membranes fabricated via ternary mixture: Complementary preponderance of the fluorine-containing monomer 2,2-bis(1-hydroxyl-1-trifluoromethyl-2,2,2-triflutoethyl)-4,4-methylene dianiline and the rigid monomer bisphenol F.

Journal of Applied Polymer Science, 2018-08-01, 135 (29):9.


102.Ye, Guanghua; Sun, Yuanyuan; Guo, Zhongyuan; Zhu, Kake; Liu, Honglai,周兴贵*,Coppens, Marc-Olivier

Effects of zeolite particle size and internal grain boundaries on Pt/Beta catalyzed isomerization of n-pentane

Journal of Catalysis, 2018-04-01, 360: 152-159


103.Tuo, Yong-Xiao; Shi, Liu-Jie; Cheng, Hong-Ye; Zhu, Yi-An; Yang, Ming-Lei; Xu, Jing,韩一帆, Li, Ping*; Yuan, Wei-Kang

Insight into the support effect on the particle size effect of Pt/C catalysts in dehydrogenation

Journal of Catalysis, 2018-04-01, 360: 175-186


104.Yue, Tao; Liu, Wei; Li, Liyuan; Zhao, Xiaoling; Zhu, Kake*,周兴贵,Yang, Weimin*

Crystallization of ATO silicoaluminophosphates nanocrystalline spheroids using a phase-transfer synthetic strategy for n-heptane hydroisomerization.

Journal of Catalysis, 2018-08-01, 364:308-327.


105.Zhang, Zhengpai; Zhang, Jun; Wang, Xu; Si, Rui; Xu, Jing; Han, Yi-Fan*

Promotional effects of multiwalled carbon nanotubes on iron catalysts for Fischer-Tropsch to olefins

Journal of Catalysis, 2018-09-01, 365:71-85.


106.Lyu, Jiaxun; Liu, Tao; Xi, Zhenhao; Zhao, Ling*

Cell characteristics of epoxy resin foamed by step temperature-rising process using supercritical carbon dioxide as blowing agent

Journal of Cellular Plastics, 2018-03-01, 54 (2): 359-377


107.Zeng, Qian; Hu, Biao; Cheng, Hongye; Chen*, Lifang; Huang, Junmei,漆志文

Liquid-liquid equilibrium for the system of ionic liquid BMIm HSO4 catalysed isobutyl isobutyrate formation

Journal of Chemical Thermodynamics, 2018-07-01, 122: 162-169


108.Ma, Hongru; Li, Zhuo; Tian, Xun; Yan, Shaocun; Li, Zhe,郭旭虹, Ma, Yanqing*; Ma, Lei*

Silver Flakes and Silver Dendrites for Hybrid Electrically Conductive Adhesives with Enhanced Conductivity

Journal of Electronic Materials, 2018-05-01, 47 (5): 2929-2939


109.Xu, Sun-Jie; Chen, Gui-E*,许振良

Excellent anti-fouling performance of PVDF polymeric membrane modified by enhanced CaA gel-layer

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2018-02-01, 58: 179-188


110.Chen, Chengzhen; Pang, Yuanjie; Zhang, Fanghua; Zhong, Juhua; Zhang, Bo*; Cheng, Zhenmin*

Sharp Cu@Sn nanocones on Cu foam for highly selective and efficient electrochemical reduction of CO2 to formate.

Journal of Materials Chemistry A, 2018-10-01, 6 (40):19621-19630.


111.Zhang, Yongzheng; Wang, Ruochen; Tang, Weiqian; Zhan, Liang*,赵双良,Kang, Qi ;Wang, Yanli ;Yang, Shubin*

Efficient polysulfide barrier of a graphene aerogel-carbon nanofibers-Ni network for high-energy-density lithium-sulfur batteries with ultrahigh sulfur content.

Journal of Materials Chemistry A, 2018-11-01, 6 (42):20926-20938.


112.Bi, Shiming; Li, Yankai; Zhang, Shaoze; Hu, Jun*; Wang, Limin*,刘洪来

A diketopyrrolopyrrole-based fluorescent porous organic polymer as fluoride sensing monolithic device

Journal of Materials Chemistry C, 2018-04-01, 6 (15): 3961-3967


113.Han, Haoya; Li, Li*; Yang, Qingsong; Tian, Yuchuan; Wang, Yunwei; Ye, Zhishuang; von Klitzing, Regine; Guo, Xuhong*

Characterization of hollow silica-polyelectrolyte composite nanoparticles by small-angle X-ray scattering

Journal of Materials Science, 2018-03-01, 53 (5): 3210-3224


114.Xue, Shuang-Mei; Ji, Chen-Hao; Xu, Zhen-Liang*; Tang, Yong-Jian; Li, Rui-Han

Chlorine resistant TFN nanofiltration membrane incorporated with octadecylamine-grafted GO and fluorine-containing monomer

Journal of Membrane Science, 2018-01-01, 545: 185-195


115.Meng, Chenchen; Chen, Qibin*; Tan, Huiling; Sheng, Yujie; Liu, Honglai*

Role of filled PLGA in improving enantioselectivity of Glu-GO/PLGA composite membranes

Journal of Membrane Science, 2018-06-01, 555: 398-406


116.Wang, Chenhui; Guo, Fangyuan; Li, He; Xu, Jian; Hu*, Jun,刘洪来

Porous organic polymer as fillers for fabrication of defect-free PIM-1 based mixed matrix membranes with facilitating CO2-transfer chain.

Journal of Membrane Science, 2018-10-01, 564:115-122.


117.Li, Yu-Xuan; Cao, Yue; Wang, Ming; Xu, Zhen-Liang*; Zhang, Hai-Zhen; Liu, Xi-Wang; Li, Ze

Novel high-flux polyamide/TiO2 composite nanofiltration membranes on ceramic hollow fibre substrates.

Journal of Membrane Science, 2018-11-01, 565:322-330.


118.Zheng, Weizhong; Huang, Chizhou; Sun, Weizhen*,赵玲

Microstructures of the Sulfonic Acid-Functionalized Ionic Liquid/Sulfuric Acid and Their Interactions: A Perspective from the Isobutane Alkylation

Journal of Physical Chemistry B, 2018-02-01, 122 (4): 1460-1470


119.Lian, Cheng; Liu, Honglai*; Wu, Jianzhong*

Ionic Liquid Mixture Expands the Potential Window and Capacitance of a Supercapacitor in Tandem.

Journal of Physical Chemistry C, 2018-08-01, 122 (32):18304-18310.


120.Lian, Cheng; Su, Haiping; Liu, Honglai*; Wu, Jianzhong*

Electrochemical Behavior of Nanoporous Supercapacitors with Oligomeric Ionic Liquids.

Journal of Physical Chemistry C, 2018-07-01, 122 (26):14402-14407.


121.Tang, Weiqiang; Cai, Cheng; Zhao, Shuangliang*; Liu, Honglai

Development of Reaction Density Functional Theory and Its Application to Glycine Tautomerization Reaction in Aqueous Solution.

Journal of Physical Chemistry C, 2018-09-01, 122 (36):20745-20754.


122.Tang, Yong-Jian; Wang, Lan-Jie; Xu, Zhen-Liang*; Zhang, Hai-Zhen

Novel chitosan-piperazine composite nanofiltration membranes for the desalination of brackish water and seawater

Journal of Polymer Research, 2018-04-01, 25 (5): 12


123.Ye, Zhishuang;Li, Li*;Zhao, Fang;Han, Haoya;Tian, Yuchuan;Wang, Yunwei;Yang, Qingsong;Fan, Wenting;Guo, Xuhong*

Controllable immobilization of proteins in quenched spherical polyelectrolyte brushes as observed by fluorescence spectroscopy and small angle X-ray scattering.

Journal of Polymer Science Part B-Polymer Physics, 2018-11-01, 56 (23):1577-1588.


124.Ma, Shuai; Hou, Jiao-Jiao; Yang, Hu*,许振良

Preparation of renewable porous TiO2/PVA composite sphere as photocatalyst for methyl orange degradation.

Journal of Porous Materials, 2018-08-01, 25 (4):1071-1080.


125.Tang, Weiqiang Xuan, Jin Wang, Huizhi* Zhao, Shuangliang* Liu, Honglai

First-principles investigation of aluminum intercalation and diffusion in TiO2 materials: Anatase versus rutile

Journal of Power Sources, 2018-04-01, 384: 249-255


126.Hu, Dong-dong; Gu, Yong; Liu, Tao; Zhao, Ling*

Microcellular foaming of polysulfones in supercritical CO2 and the effect of co-blowing agent.

Journal of Supercritical Fluids, 2018-10-01, 140:21-31.


127.Lyu, Jiaxun Hu, Dongdong Liu, Tao Zhao, Ling*

Non-isothermal kinetics of epoxy resin curing reaction under compressed CO2

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018-02-01, 131 (2): 1499-1507


128.Balzer, Christopher; Armstrong, Mitchell; Shan, Bohan; Huang, Yingjie; Liu, Jichang*; Mu, Bin*

Modeling Nanoparticle Dispersion in Electrospun Nanofibers

Langmuir, 2018-01-01, 34 (4): 1340-1346


129.Wang, Xiaohan; Zhang, Shi; Xu, Yisheng*; Zhao, Xiaotao; Guo, Xuhong*

Ionic Strength-Responsive Binding between Nanoparticles and Proteins.

Langmuir, 2018-07-01, 34 (28):8264-8273.


130.Yu, Xiaochen;Tang, Weiqiang;Zhao, Teng;Jin, Zhehui;Zhao, Shuangliang*;Liu, Honglai

Confinement Effect on Molecular Conformation of Alkanes in Water-Filled Cavitands: A Combined Quantum/Classical Density Functional Theory Study.

Langmuir, 2018-11-01, 34 (45):13491-13496.


131.Zhao, Guolin; Li, Yao; Hong, Bing; Han, Xia; Zhao, Shuangliang*; Pera-Titus, Marc*; Liu, Honglai

Nanomixing Effects in Glycerol/Dodecanol Pickering Emulsions for Interfacial Catalysis

Langmuir, 2018-12-01, 34 (50):15587-15592.


132.Liu, Xinghuan; Kang, Junjie; Wang, Yiqing; Li, Wei; Guo, Heling; Xu, Liang,郭旭虹, Zhou, Feng; Jia, Xin*

Amine-Triggered Dopamine Polymerization: From Aqueous Solution to Organic Solvents

Macromolecular Rapid Communications, 2018-06-01, 39 (12): 7


133.Sheng, Yujie; Chen, Qibin; Mahurin, Shannon M.; Mayes, Richard T.; Zhan, Wangchen; Zhang, Jinshui*; Liu, Honglai*; Dai, Sheng*

Fibers with Hyper-Crosslinked Functional Porous Frameworks

Macromolecular Rapid Communications, 2018-04-01, 39 (8): 6


134.Bi, Fenglei; Qiu, Xiaoyi; Xi, Zhenhao*,赵玲,Feng, Lianfang

Decoupling Study of Melt Polycondensation of Polycarbonate: Experimental and Modeling of Reaction Kinetics and Mass Transfer in Thin Films Polycondensation Process

Macromolecular Reaction Engineering, 2018-06-01, 12 (3): 9


135.Cao, Lan; Chen, Kaimin*; Qin, Xue; Zhang, Ying; Li, Kai; Guo, Xuhong*

Effect of block sequence on responsive behavior of core-shell diblock polymer brushes

Materials Letters, 2018-07-01, 223: 116-119.


136.Jiang, Hongliang; Lin, Yunxiang; Chen, Bingxu; Zhang, Youkui; Liu, Hengjie; Duan, Xuezhi*; Chen, De; Song, Li*

Ternary interfacial superstructure enabling extraordinary hydrogen evolution electrocatalysis.

Materials Today, 2018-08-01, 21 (6):602-610.


137.Cheng, Liang; Xu, Zhen-Liang*; Yang, Hu; Wei, Yong-Min

In-situ modification of PVC UF membrane by SiO2 sol in the coagulation bath during NIPS process.

Membrane Water Treatment, 2018-09-01, 9 (5):317-325.


138.Armstrong, Mitchell; Sirous, Peyman; Shan, Bohan; Wang, Ruitong; Zhong, Congwei; Liu, Jichang*; Mu, Bin*

Prolonged HKUST-1 functionality under extreme hydrothermal conditions by electrospinning polystyrene fibers as a new coating method.

Microporous and Mesoporous Materials, 2018-11-01, 270:34-39.


139.Li, Qing-Ming; Zhang, Min; Wang, Chuan-Ming*; Zhu, Yi-An*,周兴贵,Xie, Zai-Ku

Effects of methylating agent and Bronsted acidity on methylation activity of olefins in CHA-structured zeolites: A periodic DFT study

Molecular Catalysis, 2018-02-01, 446: 106-114


140.Fu, Zhinan; Chen, Kai; Li, Li; Zhao, Fang; Wang, Yan; Wang, Mingwei; Shen, Yue*; Cui, Haixin*; Liu, Dianhua; Guo, Xuhong*

Spherical and Spindle-Like Abamectin-Loaded Nanoparticles by Flash Nanoprecipitation for Southern Root-Knot Nematode Control: Preparation and Characterization

Nanomaterials, 2018-06-01, 8 (6): 12


141.Zhang, Haoxuan;Chen, Bingxu;Jiang, Hao*,段学志,Zhu, Yihua;Li, Chunzhong*

Boosting water oxidation electrocatalysts with surface engineered amorphous cobalt hydroxide nanoflakes.

Nanoscale, 2018-07-01, 10 (27):12991-12996.


142.Kong, Lingping; Liu, Xiaoteng; Wei, Jinjia; Wang, Steven; Xu, Ben Bin*; Long, Donghui*; Chen, Fei*

T-Nb2O5 nanoparticle enabled pseudocapacitance with fast Li-ion intercalation.

Nanoscale, 2018-08-01, 10 (29):14165-14170.


143.Shao, Jiewei; Li, Chengjie*; Kong, Jiahui; Jiang, Haoran,赵双良, Li, Minzhi; Liang, Xu; Zhu, Weihua; Xie, Yongshu*

Regioselective Oxidative Ring Cleavage of a Phlorin Analogue: An Approach for Synthesizing Linear Tetrapyrroles

Organic Letters, 2018-04-01, 20 (7): 1941-1944


144.Tong, Yujun; Shen, Benxian*; Fang, Weifeng,刘纪昌, Sun, Hu

Optimization of vacuum resid solvent deasphalting to produce bright stock and hard asphalt

Petroleum Science and Technology, 2018-01-01, 36 (1): 55-61


145.Guo, Fangyuan; Liu, Yu*; Hu, Jun,刘洪来,Hu, Ying

Fast screening of porous materials for noble gas adsorption and separation: a classical density functional approach.

Physical Chemistry Chemical Physics, 2018-11-01, 20 (44):28193-28204.


146.Xu, Xiejun; Xiao, Xingqing; Wang, Yiming; Xu, Shouhong; Liu, Honglai*

Modulation of phase transition of thermosensitive liposomes with leucine zipper-structured lipopeptides.

Physical Chemistry Chemical Physics, 2018-06-01, 20 (23):15916-15925.


147.Chen, Kaimin*;Cao, Lan;Zhang, Ying;Li, Kai;Qin, Xue;Guo, Xuhong*

Conformation Study of Dual Stimuli-Responsive Core-Shell Diblock Polymer Brushes.

Polymers, 2018-11-01, 10 (10):15.


148.Shi, Yaoqi; Wen, Liang; Xin, Zhong*

Study on the Crystallization Activation Energy of Poly (L-lactic acid) Nucleated with P-tert-butylcalix 8 arene

Polymers  Polymer Composites, 2018-01-01, 26 (2): 169-175


149.Zhou, Changlu; Liu, Tao; Liu, Juan; Lu, Xin; Shi, Yaoqi; Zhou, Shuai; Xin, Zhong*

Polybenzoxazine/organoclay composite coatings with intercalated structure: Relationship between solubility parameters and corrosion protection performance

Progress in Organic Coatings, 2018-02-01, 115: 188-194.


150.Zhang, Tao; Li, Li*; Ye, Zhishuang; Yang, Qingsong; Tian, Yuchuan,郭旭虹

Preparation and characterization of Ag-Pd bimetallic nano-catalysts in thermosensitive microgel nano-reactor

Rsc Advances, 2018-01-01, 8 (33): 18252-18259


151.Zhang, Hai-Zhen; Xu, Zhen-Liang*; Sun, Jing-Ying

Three-channel capillary NF membrane with PAMAM-MWCNT-embedded inner polyamide skin layer for heavy metals removal.

Rsc Advances, 2018-01-01, 8 (51):29455-29463.


152.Chao, He; Song, Zhen; Cheng, Hongye; Chen, Lifang*,漆志文

Computer-aided design and process evaluation of ionic liquids for n-hexane-methylcyclopentane extractive distillation

Separation and Purification Technology, 2018-05-01, 196: 157-165


153.Qin, Lei; Zeng, Qian; Zhang, Jingjing; Cheng, Hongye*; Chen, Lifang,漆志文

Integrated process for extracting vitamin E with high purity from the methylated oil deodorizer distillate

Separation and Purification Technology, 2018-05-01, 196: 229-236


154.Zheng, Zhizhong;Xu, Haitao*,许振良,Ge, Jianping

A Monodispersed Spherical Zr-Based Metal-Organic Framework Catalyst, Pt/Au@Pd@UIO-66, Comprising an Au@Pd Core-Shell Encapsulated in a UIO-66 Center and Its Highly Selective CO2 Hydrogenation to Produce CO.

Small, 2018-02-01, 14 (5):8.


155.Ding, Doudou; Xu, Xingyan; Tian, Pengfei; Liu, Xianglin; Xu, Jing; Han, Yi-Fan*

Promotional effects of Sb on Pd-based catalysts for the direct synthesis of hydrogen peroxide at ambient pressure

Chinese Journal of Catalysis, 2018-04-01, 39 (4): 673-681


156.Xi, Zhenhao; Liu, Tian; Si, Wei; Bi, Fenglei; Xu, Zhimei*,赵玲

High-efficiency acetaldehyde removal during solid-state polycondensation of poly(ethylene terephthalate) assisted by supercritical carbon dioxide.

Chinese Journal of Chemical Engineering, 2018-06-01, 26 (6):1285-1291.


157.Zhu Zhao-xian; Dong Jin-xin; Jia Xian-feng; Long Dong-hui*; Ling Li-cheng

The microstructure and ablation behavior of carbon fiber/phenolic aerogel composites.

New Carbon Materials, 2018-08-01, 33 (4):370-376.


158.Ge Chuan-zhang; Sun Zhen-long; Yang Hai-xiao,龙东辉, Qiao Wen-ming; Ling Li-cheng*

Preparation and characterization of high softening point and homogeneous isotropic pitches produced from distilled ethylene tar by a novel bromination method.

New Carbon Materials, 2018-02-01, 33 (1):71-81.


159.朱召贤,王飞,姚鸿俊,董金鑫,龙东辉*

遮光剂掺杂Al2O3-SiO2气凝胶/莫来石纤维毡复合材料的高温隔热性能研究

无机材料学报, 2018-09-01, 33(9):969-975


160.董健,张胜露,孙伟振*,许志美,赵玲

仲丁基苯液相氧化反应动力学

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4737-4745


161.王洋,庄黎伟*,马晓华,许振良,王志

中空纤维膜渗透汽化过程中Dean涡强化传质的CFD模拟

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4655-4662


162.张锐*,李敏,周天旭,彭宏伟,郭旭虹

新型温敏超滤膜处理印染废水的研究

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4910-4917


163.李登稳,程振民*

文丘里型气液分布器的实验与数值研究

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4625-4632


164.韩强,程振飞,刘纪昌*,汪成,欧苏慧,汪瑜懿,简雨培,杨小娟,王紫竹,杨璐彬

羧酸改性HKUST-1提高甲烷吸附容量

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4728-4736


165.郭浩,宋先雨,赵国林,赵双良,韩霞*,刘洪来

双亲纳米颗粒在选择性溶剂中的自组装行为:耗散粒子动力学模拟

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4887-4895


166.水恒心,潘冯弘康,金田,胡军*,刘洪来*

双功能yolk-shell@钴氮碳掺杂氧电极催化剂

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4702-4712


167.高佳明,王明,马晓华*,许振良

烧结温度对TiO2/不锈钢中空纤维复合膜结构和性能的影响

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4879-4886


168.陆梦科,匡吴奇,钱刚,段学志*,周兴贵,Chen De

美国绿河油页岩中沥青热解特征及动力学

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4746-4753


169.唐子腾,常玉龙,徐磊,黄渊,汪华林*

螺旋并联分配管对旋风分离器分离性能的影响

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4770-4777


170.曹飘,郑伟中,孙伟振*,赵玲

离子液体/硫酸催化C4烷基化反应过程强化——表界面特性研究

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4713-4721


171.石变芳; 查斌斌; 张俊; 张征湃; 徐晶*; 韩一帆

聚苯胺衍生碳材料负载的Fe基合成气直接制低碳烯烃催化剂:载体碳化温度的影响

化工学报, 2018-02-01, 69(2):699-708


172.张玉龙; 邵光印; 张征湃; 刘向林; 张超; 徐晶*; 韩一帆

活化气氛对CO2加氢制取低碳烯烃Fe-K催化剂构-效关系

化工学报, 2018-02-01, 69(2): 690-698


173.周兴贵*,李伯耿, 袁希钢, 骆广生, 袁渭康

化学产品工程再认识

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4497-4504


174.朱闯杰,岳志,黄子宾,程振民*,杨涛,陈博 ,葛海龙,方向晨

固含率对沸腾床反应器气泡行为的影响

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4763-4769


175.杨泽,胡冬冬,刘涛,曹堃,赵玲*

高压气体氛围中的聚氨酯非等温固化动力学

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4902-4910


176.董金鑫,朱召贤,姚鸿俊,龙东辉*

酚醛气凝胶/碳纤维复合材料的结构调控及性能研究

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4896-4901


177.杨颖,曲冬蕾,李平,于建国*

低浓度煤层气吸附浓缩技术研究与发展

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4518-4529


178.肖钧尹,喻啸晨,唐伟强,陶佳波,赵双良*,刘洪来

催化基底表面亲水改性对氢气催化氧化效率影响的密度泛函研究

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4683-4692


179.胡冬冬; 包磊; 刘涛; 郎美东; 赵玲*

超临界二氧化碳-共溶剂体系与聚醋酸乙烯酯相互作用

化工学报, 2018-02-01, 69(2): 555-562


180.张健,黄邦印,隋志军*,周兴贵,袁渭康

不同Pd/Ag配比Pd-Ag/Al2O3催化乙炔加氢微观反应动力学分析

化工学报, 2018-02-01, 69(2): 674-681


181.田鹏飞,盛依依,孙杨,丁豆豆,徐晶*,韩一帆

Cu/Al2O3催化剂用于H2O2分解生成羟基自由基的效率

化工学报, 2018-11-01, 69(11):4832-4840


182.张晋玮,成洪业*,陈立芳,漆志文

[BMIM]HSO4离子液体腐蚀性的实验与分子模拟

化工学报, 2018-02-01, 69(2): 808-814


183.赵普杰,韩贺祥,王际童,龙东辉,乔文明*,凌立成

高硫石油焦的碱催化煅烧脱硫实验研究

石油学报(石油加工), 2018-03-01, (2):292-298.